Privacy

Privacyreglement HetNieuweTelefoneren
In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de AlgemeneVerordening Gegevensbescherming).
1. Toelichting op het Reglement
HetNieuweTelefoneren mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer
verwerken.De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door
deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt.
Op grond van deze wet heeft HetNieuweTelefoneren de plicht om haar klanten:
• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door HetNieuweTelefoneren worden verwerkt;
• te melden wie de gegevens kunnen inzien;
• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.
HetNieuweTelefoneren vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft HetNieuweTelefoneren in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens HetNieuweTelefoneren expliciet om uw toestemming moet vragen.
2. De persoonsgegevens die HetNieuweTelefoneren gebruikt en het doel van het gebruik
HetNieuweTelefoneren verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van HetNieuweTelefoneren of per e-mail contact met ons opneemt. HetNieuweTelefoneren verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens stellen ons in staat om:
• de overeenkomst die klanten met HetNieuweTelefoneren sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
• onze dienstverlening te verlenen;
• klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
• om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.
3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
HetNieuweTelefoneren verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de
HetNieuweTelefoneren -organisatie, tenzij:
• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die HetNieuweTelefoneren met u heeft gesloten;
• u daarvoor toestemming heeft gegeven.
4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
• HetNieuweTelefoneren verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de
wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
• uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van HetNieuweTelefoneren worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door HetNieuweTelefoneren beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
• uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem.
• de medewerkers van HetNieuweTelefoneren hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle raan HetNieuweTelefoneren verstrekte persoonsgegevens;
• HetNieuweTelefoneren heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
• uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. HetNieuweTelefoneren hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal HetNieuweTelefoneren zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.
5. Uw rechten als betrokkene
• recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
• inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
• het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij L.Mennens via laurens@hetnieuwetelefoneren.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u
uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van HetNieuweTelefoneren.
Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u
contact met HetNieuweTelefoneren opnemen en HetNieuweTelefoneren er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met
ons opnemen.
Uiteraard zal HetNieuweTelefoneren ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens
vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.
Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website Hetnieuwetelefoneren.nl

Privacyreglement HetNieuweTelefoneren versie mei 2018